Identifikacija motilcev endokrinega sistema

V sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, izvajamo projekt Razvoj algoritmov za prepoznavanje motilcev endokrinega sistema v okviru toksikološke ocene snovi.

Razvoj algoritmov za prepoznavanje motilcev endokrinega sistema v okviru toksikološke ocene snovi (AL-MES)

  • Trajanje projekta: 1.2.2019―31.7.2020
  • Projekt vodi: UL, Fakulteta za Farmacijo
  • Partner pri projektu: BiSafe d.o.o.
  • Vodja projekta: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Projekt financirata:

  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
  • Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za Kemikalije

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je priprava algoritmov za identifikacijo potencialnih motilcev endokrinega sistema (MES), ki bodo industriji omogočali prepoznavo MES in njihovo zamenjavo z varnejšimi alternativami.

Motilci endokrinega sistema (MES) so eksogene snovi, ki spremene delovanje  hormonskega sistema živali in ljudi ter s tem vplivajo na njihovo zdravje. Da bi omejili njihovo škodljivo delovanje je Evropska komisija konec leta 2017 sprejela dva pravna akta:

Delegirano uredbo komisije (EU) 2017/2100 in Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v katerih so določili znanstvena merila za ocenjevanje motilcev endokrinega sistema. Z njimi so postavili zahtevo, da za vse snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji biocidnih proizvodov ter aktivne snovi, varovala in sinergiste, ki se uporabljajo pri proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev, preveri, ali le te nimajo lastnosti motilcev endokrinega sistema.

Sprejeta merila nadgrajuje tudi dosedanje možnosti omejitve snovi, ki imajo lastnosti motilca endokrinega sistema v okviru Uredbe 1907/2006 REACH, ki se nanaša na vse snovi, proizvedene ali uvožene v EU, in postavlja kriterije za preverbo potencialnih lastnosti endokrinega motilca tudi za vse preostale snovi, ki se uporabljajo v industriji.  Industrija ima tako obvezo ter željo prepoznati MES, da bi zagotovila varno rabo kemikalij ter hkrati omogočila nemoteno poslovanje.

Zato industrija potrebuje praktične rešitve in usposobljene strokovnjake, ki bodo sposobni razumeti in implementirati kompleksne Smernice za identifikacijo endokrinih motilcev v okviru uredb (EU) št. 528/2012 in (ES) št. 1107/2009 v prakso.

V okviru projekta bomo sodelujoči z medsebojno izmenjavo  znanj,  izkušenj  in  dobrih praks vpeljali zahteve smernic v prakso.  Projekt vsebuje pet glavnih nalog: izbor toksikoloških baz podatkov, priprava algoritma za iskanje po toksikoloških bazah podatkov, izbor in uporaba računalniških toksikoloških modelov, implementacija kriterijev za oceno relevantnosti in ustreznosti študij ter priprava ocene endokrinega potenciala za izbrane snovi.

 

OSTALE OBJAVE