Nove omejite in nove prepovedi sestavin v kozmetičnih izdelkih

Sprememba Uredbe EU št. 1223/2009 od 17. 12. 2022 prinaša nove omejitve in prepoved številnih sestavin za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

Uredba EU št. 2022/1531 od 17. 12. 2022 prinaša nove omejitve in prepoved številnih sestavin za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2022/1531, ki dodaja nove omejitve (priloga III) za metil saliciliat in natrijev N-(hidroksimetil) glicinat, ki se pogosto nahajata v kozmetičnih izdelkih.

Hkrati dodaja na seznam prepovednih snovi (Priloga II), snovi ki so bile razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR snovi) z Delegirano uredbo (EU) št. 2021/849

Po 17. 12. 2022 se izdelki, ki ne bodo skladni z uredbo, ne bodo smeli več dajati na trg ter biti dostopni na trgu.

Če potrebujete pomoč nas kontaktirajte, z veseljem vam bomo pomagali.

Metil salicilat

Metil salicilat se uporablja kot dišavna sestavina, aroma in sredstvo za pomirjanje v različnih kozmetičnih izdelkih. Metil salicilat je bil razvrščen kot CMR kategorije 2 (strupen za razmnoževanje) vendar je znanstveno odbor pri Evropski komisiji je podal mnenje, da je varen za uporabo v kozmetičnih izdelkih pod določenimi pogoji.

Metil salicilat pa je prepovedan za uporabo v izdelkih za otroke, mlajše od 6 let, razen v zobnih kremah; lahko uporablja:

 • do 0,06 % v izdelkih za kožo, ki se ne odstranijo (razen ličil za obraz, losjonov za telo v obliki razpršila/aerosola, deodorantov v obliki razpršila/aerosola in dišav na vodno-alkoholni osnovi) in izdelkih za lase, ki se ne izperejo (razen izdelkov v obliki razpršila/aerosola)
 • do 0,05 % v ličilih za obraz (razen izdelkov za nego ustnic, ličil za oči in izdelkov za odstranjevanje ličil);
 • do 0,002 % v ličilih za oči in izdelkih za odstranjevanje ličil;
 • do 0,009 % v izdelkih za lase, ki se ne izperejo (v obliki razpršila/aerosola);
 • do 0,003 % v deodorantih v obliki razpršila/aerosola;
 • do 0,04 % v losjonih za telo v obliki razpršila/aerosola;
 • do 0,06 % v izdelkih za kožo, ki se izperejo (razen izdelkov za umivanje rok) in izdelkih za lase, ki se izperejo;
 • do 0,6 % v izdelkih za umivanje rok;
 • do 0,6 % v dišavah na vodno-alkoholni osnovi;
 • do 0,03 % v izdelkih za ustnice;
 • do 2,52 % v zobnih kremah;
 • do 0,1 % v ustnih vodah, namenjene otrokom od 6. do 10. leta;
 • do 0,6 % v ustnih vodah, namenjene otrokom, starejšim od 10 let in odraslim;
 • do 0,65 % v pršilih za usta;

Natrijev N-(hidroksimetil) glicinat

Natrijev N-(hidroksimetil) glicinat sprošča formadehid in se kot tak uporablja kot konzervans v kozmetičnih izdelkih. Kljub mnenju SCCS, da omejitev na 0,5 % v kozmetičnem proizvodu, uporabnikov ne ščiti dovolj pred neželenimi učinki, se je evropska komisija odločila, da dovoli nadaljnjo uporabo. Pod pogojem da je mogoče dokazati, da je največja teoretična koncentracija formaldehida, ki se sprošča, ne glede na vir, v zmesi, kot se daje na trg, < 0,1 mas. %.

Prepovedi

V Prilogo II k Uredbi št. 1223/2009 se dodajo naslednje sestavine:

 • tetrafluoroetilen,
 • 6,6′-di-terc-butil-2,2′-metilendi-p-krezol; [DBMC],
 • (5-kloro-2-metoksi-4-metil-3-piridil)(4,5,6-trimetoksi-o-tolil)metanon; piriofenon,
 • (RS) -1-{1-etil-4-[4-mezil-3-(2-metoksietoksi)-o-toluoil]pirazol-5-iloksi}etil metil karbonat; tolpiralat,
 • azametifos (ISO); S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O, O-dimetil tiofosfat,
 • 3-metilpirazol,
 • N-metoksi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triklorofenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-karboksamid; pidiflumetofen,
 • N-{2-[[1,1′-bi(ciklopropil)]-2-il]fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid; sedaksan,
 • 4-metilpentan-2-on; izobutil metil keton (MIBK),
 • dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-klorofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolin,
 • imazamoks (ISO); (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-metoksimetilnikotinska kislina,
 • tiametoksam (ISO); 3-(2-kloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oksadiazinan-4-iliden-N-nitroamin,
 • tritikonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-klorobenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanol,
 • desmedifam (ISO); etil 3-fenilkarbamoiloksifenil karbamat;