Odobritev ikaridina kot aktivne snovi v biocidnih proizvodih (PT19)

Ikaridin je bil z Izvedbeno uredbo 2020/1086 odobren kot aktivna snov v repelentih (biocidnih proizvodih 19. vrste proizvodov). S tem je začel teči 18 mesečni rok do katerega morajo podjetja pripraviti dosje za avtorizacijo svojih proizvodov, ki se izteče 1. februarja 2020.

V tem kratke obdobju morate podjetja izdelati številne študije, ki dokazujejo učinkovitost in varnost svojih proizvodov na bazi ikaridina, ter pripraviti kompleksen dosje.

Za biocidne proizvode na bazi ikaridina pa so postavljene še dodatne zahteve:

  • Pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ni pa bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.
  • Za proizvode, ki lahko povzročajo ostanke v živilih ali krmi, se preveri, ali je treba določiti nove ali spremeniti obstoječe mejne vrednosti ostankov (MRL) v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (3), in sprejmejo se vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja, da se veljavne mejne vrednosti ostankov ne presežejo.
  • Zaradi ugotovljenih tveganj v zvezi z ocenjenimi uporabami se pri oceni proizvoda posebna pozornost nameni otrokom, mlajšim od dveh let, po dermalni ali sekundarni izpostavljenosti.

Pri BiSafe d.o.o. imamo že veliko izkušenj z pripravo dokumentacije in vodenjem postopkov avtorizacije biocidnih proizvodov. V kolikor potrebujete nekoga, ki bi vas vodil skozi postopek, ali pa imate zgolj kakšno vprašanje se lahko vedno obrnete na nas.