Projekt identifikacije SVHC snovi

PREGLED PROJEKTA

Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH (V1-1914)

V sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Fakulteto za farmacijo, izvajamo projekt Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH.

INFORMATION
  • TRAJANJE PROJETKA: 1.11.2019―31.10.2020
  • PROJEKT VODI: Kemijski inštitut
  • PARTNER PRI PROJEKTU: BiSafe d.o.o., UL Fakulteta za farmacijo
  • VODJA PROJEKTA: doc. dr. Marjan Vračko - Grobelšek

Projekt financirata:

  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za Kemikalije

Cilji projekta:

  • Izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH, s poudarkom na raziskavah nevrotoksičnega učinka.
  • Identifikacija najmanj ene snovi ali skupine snovi z nevrotoksičnim učinkom, ki zaradi uporabe in izpostavljenosti povzroča tveganje za zdravje človeka.
  • Priprava dosjeja XV za opredelitev snovi kot snovi, ki povzroča veliko zaskrbljenost v skladu z Uredbo REACH, na podlagi katerega se bo snov lahko vključila na kandidatno listo snovi v skladu z Uredbo REACH oziroma se bo pripravil drug ukrep za zmanjševanje tveganja za zdravje človeka.

Evropska zakonodaja REACH predpisuje registracijo, evalvacijo in eventuelno avtorizacijo kemikalij, ki se proizvajajo ali uvažajo na trg Evropske Unije.

Na ravni Unije skrbi za izvajanje te direktive Evropska agencija za kemikalije (ECHA). 57. člen Uredbe REACH določa kriterije za izbor snovi, ki jih je potrebno vključiti v Prilogo XIV, bolje poznane kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). Med SVHC se tako uvrščajo karcinogene, mutagene in reproduktivno toksične snovi, kot tudi obstojne, biokumulativne in strupene ter zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi ter motilci endokrinega sistema.

Poleg teh pa člen 57(f) med SVHC uvršča tudi snovi, za katere je znanstveno dokazano, da imajo lahko resne učinke na zdravje ljudi ali okolje, ki so enakovredni učinkom prej naštetih snovi. V to zadnjo skupino sodijo tudi nevrotoksični učinki, ki so predmet naše raziskave. Naš temeljni cilj je izbrati eno snov (‘priority setting’), za katere obstajajo trdni znastveni dokazi, da učinkuje nevrotoksično ter pripraviti dosje XV za predložitev ECHA.

Kandidatne spojine bomo izbirali izmed visoko tonažnih spojin registranih skladu z Uredbo REACH, pri čemer se bomo osredotočili na topila. Predlagani dosje za ECHA pomeni sintezo naporov znanosti, industriji in regulatorjev. Rezultati raziskovanj na tem področju bodo pripomogli k zavedanju o potencialnem tveganju zaradi izpostavljenosti izbranim skupinam snovi in njihovim presnovkom preko zraka, hrane, pijače in vode tako v laični kot strokovni javnosti.

Na ta način bodo zelo pomembno pripomogli tudi k pripravi relevantnih smernic, direktiv in uredb na nacionalni, evropski in svetovni ravni, kar bo pomembno prispevalo k varovanju javnega zdravja.

OSTALE OBJAVE