20. aprila 2023 so se začeli uporabljati trije novi CLP razredi nevarnosti

Evropska komisija je posodobila Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju z naslednjimi razredi nevarnosti:

  • ED HH kategorije 1 in kategorije 2 (endokrini motilci z vplivom na zdravje ljudi)
  • ED ENV kategorije 1 in kategorije 2 (endokrini motilci z vplivom na okolje)
  • PBT (obstojno, bioakumulativno, strupeno), vPvB (zelo obstojno, zelo bioakumulativno)
  • PMT (obstojen, mobilen, strupen), vPvM (zelo obstojen, zelo mobilen)

Nov predpis bo začel veljati 20. aprila 2023. Proizvajalci, uvozniki, nadaljnji uporabniki in distributerji bodo zdaj lahko sami razvrščali svoje snovi in zmesi v skladu z novimi razredi nevarnosti, ki so jih predlagale države članice za usklajeno razvrščanje in označevanje (CLH).

Pri snoveh bodo morala podjetja nova pravila upoštevati od 1. maja 2025, za kemikalije, ki so bile na trgu EU že prej, pa do 1. novembra 2026. Za mešanice veljajo različna prehodna obdobja. Medtem ko morajo podjetja do 1. maja 2028 posodobiti razvrstitev in označevanje obstoječih zmesi, se novi razredi nevarnosti za nove zmesi uporabljajo od 1. maja 2026.

Agencija ECHA v sodelovanju z EFSA pripravlja posodobitev Smernic o uporabi meril CLP, vključno s smernicami o novih razredih nevarnosti. Po posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi je objava posodobljenih smernic načrtovana za sredino leta 2024.

Do takrat lahko uporabite naslednje smernice: