Sodišče EU je razveljavilo razvrstitev titanovega dioksida kot rakotvornega pri vdihavanju

Lady Justice and European Union flag

Titanov dioksid je anorganska kemična snov, ki se uporabalja predvsem kot beli pigment v različnih proizvodih, kot so barve, čistila, kozmetični izdelki, sredstva za zaščito pred soncem, zdravila, papir in plastika.

Na podlagi predloga za uvrstitev titanovega dioksida kot rakotvorne snovi, ki ga je vložil francoski pristojni organ in in mnenja Odbora za oceno tveganja pri ECHA, je Evropska komisija sprejela Uredbo 2020/2172, s katero je harmonizirano razvrstila in označila titanov dioksid rakotvorno snov kategorije 2 pri vdihavanju.

Sodišče je ocenilo, da je Komisija storila očitno napako pri presoji zanesljivosti in sprejemljivosti študije, na kateri je razvrstitev temeljila, in kršila merilo, v skladu s katerim se ta razvrstitev lahko nanaša le na snov, ki ima inherentno lastnost povzročitve raka. Nevarnost rakotvornosti je namreč povezana le z nekaterimi vdihljivimi delci titanovega dioksida, kadar so ti prisotni v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev s premerom, ki je enak ali manjši od 10 μm.

Splošno sodišče je tako delegirano uredbo Komisije iz leta 2019 razglasilo za nično v delu, v katerem se nanaša na harmonizirano razvrstitev in označitev titanovega dioksida kot rakotvorne snovi pri vdihavanju v nekaterih oblikah prahu.